സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യ സെമിനാർ

300

  • അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ ലളിതമായ മാർഗ്ഗങ്ങൾ
  • അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  • അസുഖം മാറിയാൽ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകൾ

നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുവാനായ് ചെലവഴിക്കാം രണ്ടു മണിക്കൂർ, ഡോ: അനൂപ് ലാലിനോടൊപ്പം

Date: 26/11/2023, Sunday, 3.00pm to 5.00pm

Venue: Hotel Prasanth, PMG Junction, Trivandrum

SKU: CAREMITHRA01-2-1 Category: