മുടിപൊഴിച്ചിലിന്റെ കാരണങ്ങളെയും പതിവിധികളെയും പറ്റി കെയർമിത്ര ഫാമിലി ക്ലിനിക്കിലെ ഡോക്ടർ സുനിതാ തോമസ് സ്റ്റെഫിയുമായി അഭിമുഖത്തിൽ. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ചുവടെ കമന്റായി ഇടുക.

CareMithra Family Clinic at Ambalanagar, Kowdiar, Trivandrum provides complete solution for all of your family’s healthcare needs at clinic & home. For appointments Call: 0471-2433-999 or book online above. 

Install CareMithra Connect App