മഴക്കാലം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളുടെയും ആവലാതിയാണ് കുട്ടികളിലെ മഴക്കാല രോഗങ്ങൾ. ഇവയെ തടയാൻ അഞ്ചു ടിപ്‌സുമായി ഡോ: ബെറ്റ്സി മാത്യു, പീഡിയാട്രീഷ്യൻ, കെയർമിത്ര ഫാമിലി ക്ലിനിക്‌.

CareMithra Family Clinic at Ambalanagar, Kowdiar, Trivandrum provides complete solution for all of your family’s healthcare needs at clinic & home.

For appointments Call: 0471-2433-999 or book online at https://www.caremithra.com/

Install CareMithra Connect App at https://www.caremithra.com/app